สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาเมียง
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาเมียง
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเมียง
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
   
ลำดับที่ หัวข้อข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด
1  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ดูเอกสาร
2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2551-2555  ดูเอกสาร
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2551-2555  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2554-2558  ดูเอกสาร
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2559-2563)  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2559-2563)  ดูเอกสาร
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2554-2558)  ดูเอกสาร
3  แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี2552-2554  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2553-2555  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนพัฒนาสามปี2554-2556  ดูเอกสาร
      ปกแผนพัฒนาสามปี2554-2556  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2554-2556ส่วนที่ 1-4  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2554-2556ส่วนที่ 5  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2554-2556ส่วนที่ 6  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)และประกาศใช้แผน-1  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)และประกาศใช้แผน-2  ดูเอกสาร
4  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2552  ดูเอกสาร
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2553  ดูเอกสาร
      จ่ายขาดเงินสะสม2553  ดูเอกสาร
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2554  ดูเอกสาร
5  แผนดำเนินงาน
      ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2552  ดูเอกสาร
      ปกแผนดำเนินงาน2552  ดูเอกสาร
      แผนดำเนินงาน2552  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2553  ดูเอกสาร
      ปกแผนดำเนินงาน 2553  ดูเอกสาร
      แผนดำเนินงาน 2553  ดูเอกสาร
      ปกแผนดำเนินงานประจำปี 2554 
      แผนดำเนินงานประจำปี 2554  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2555 
      แผนดำเนินงาน ประจำปี 2555 
6  ควบคุมภายใน ปี 2552(องค์กร)
      แบบติดตาม ปอ.3  ดูเอกสาร
      แบบ ปอ.2  ดูเอกสาร
      แบบ ปอ.3  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.1-ร  ดูเอกสาร
      แบบ ปอ.1  ดูเอกสาร
7  คู่มือควบคุมภายใน
      คู่มือควบคุมภายใน เล่ม 3 (ปรับปรุง ก.พ.53)  ดูเอกสาร
8  ควบคุมภายในสำนักงานปลัด
      แบบ ติดตาม ปย.3  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.2  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.1  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.3  ดูเอกสาร
      คำสั่งกำหนดงานสำนักงานปลัด  ดูเอกสาร
      คำสั่งคณะทำงานสำนักงานปลัด  ดูเอกสาร
9  ควบคุมภายในส่วนการคลัง
      คำสั่งกำหนดงานส่วนการคลัง  ดูเอกสาร
      คำสั่งคณะทำงานส่วนการคลัง  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.1  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.3  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.2  ดูเอกสาร
      แบบ ติดตาม ปย.3  ดูเอกสาร
10  ควบคุมภายในส่วนโยธา
      คำสั่งคณะทำงานส่วนโยธา  ดูเอกสาร
      คำสั่งกำหนดงานส่วนโยธา  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.1  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.3  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.2  ดูเอกสาร
      แบบ ติดตาม ปย.3  ดูเอกสาร
11  ควบคุมภายในส่วนการศึกษา
      คำสั่งคณะทำงานส่วนการศึกษา  ดูเอกสาร
      คำสั่งกำหนดงานส่วนการศึกษา  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.1  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.3  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.2  ดูเอกสาร
      แบบ ติดตาม ปย.3  ดูเอกสาร
12  รายงานทางการเงิน
      งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2552  ดูเอกสาร
      งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552  ดูเอกสาร
      งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2552  ดูเอกสาร
      งบรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2552  ดูเอกสาร
      งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 5 ปี (2548-2552)  ดูเอกสาร
      งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
      งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
      งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
      งบรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
13  ควบคุมภายในปี 2553 (องค์กร)
      แบบติดตาม ปอ.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปอ.๒  ดูเอกสาร
      แบบ ปอ.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๑-ร  ดูเอกสาร
      แบบ ปอ.๑  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ คณะทำงานฯ(องค์กร)  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ แบ่งงานฯ (องค์กร)  ดูเอกสาร
14  ควบคุมภายในสำนักงานปลัด ปี53
      คำสั่งฯ คณะทำงานฯ สำนักงานปลัด  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ แบ่งงานฯ สำนักงานปลัด  ดูเอกสาร
      แบบติดตาม ปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๒  ดูเอกสาร
      แบบ ปม  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๑  ดูเอกสาร
15  ควบคุมภายในส่วนการคลัง ปี 53
      คำสั่งฯ คณะทำงานฯ ส่วนการคลัง  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ แบ่งงานฯ ส่วนการคลัง  ดูเอกสาร
      แบบติดตามปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๒  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๑  ดูเอกสาร
16  ควบคุมภายในส่วนโยธา ปี 53
      คำสั่งฯคณะทำงานส่วนโยธา  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯแบ่งงานส่วนโยธา  ดูเอกสาร
      แบบติดตามปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๒  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๑  ดูเอกสาร
17  ควบคุมภายในส่วนการศึกษา ปี 53
      คำสั่งฯคณะทำงานส่วนการศึกษา 
      คำสั่งฯแบ่งงานส่วนการศึกษา  ดูเอกสาร
      แบบติดตามปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๒  ดูเอกสาร
      แบบ ปม.  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๓  ดูเอกสาร
      แบบ ปย.๑  ดูเอกสาร
18  ควบคุมภายในปี 2554 (องค์กร)
      คำสั่งฯ คณะทำงานฯ (องค์กร)  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ แบ่งงานฯ (องค์กร)  ดูเอกสาร
      แบบติดตาม ปอ.๓ 
      แบบ ปอ.๒ 
      แบบ ปอ.๓ 
      แบบ ปย.1-ร 
      แบบ ปอ.๑ 
19  ควบคุมภายในสำนักงานปลัด ปี 54
      คำสั่งฯ คณะทำงาน  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ แบ่งงาน  ดูเอกสาร
20  ควบคุมภายในส่วนการคลัง ปี 54
      คำสั่งฯ คณะทำงาน  ดูเอกสาร
      คำสั่งฯ แบ่งงาน  ดูเอกสาร
 
หน้า 1 | 2 | 
   
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter