สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาเมียง
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาเมียง
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเมียง
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
   
ลำดับที่ หัวข้อข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด
1  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
      แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ดูเอกสาร
2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2551-2555  ดูเอกสาร
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2551-2555  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2554-2558  ดูเอกสาร
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2559-2563)  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2559-2563)  ดูเอกสาร
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2554-2558)  ดูเอกสาร
3  แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี2552-2554  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2553-2555  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนพัฒนาสามปี2554-2556  ดูเอกสาร
      ปกแผนพัฒนาสามปี2554-2556  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2554-2556ส่วนที่ 1-4  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2554-2556ส่วนที่ 5  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี2554-2556ส่วนที่ 6  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)และประกาศใช้แผน-1  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)และประกาศใช้แผน-2  ดูเอกสาร
4  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2552  ดูเอกสาร
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2553  ดูเอกสาร
      จ่ายขาดเงินสะสม2553  ดูเอกสาร
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2554  ดูเอกสาร
5  แผนดำเนินงาน
      ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2552  ดูเอกสาร
      ปกแผนดำเนินงาน2552  ดูเอกสาร
      แผนดำเนินงาน2552  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2553  ดูเอกสาร
      ปกแผนดำเนินงาน 2553  ดูเอกสาร
      แผนดำเนินงาน 2553  ดูเอกสาร
      ปกแผนดำเนินงานประจำปี 2554 
      แผนดำเนินงานประจำปี 2554  ดูเอกสาร
      ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2555 
      แผนดำเนินงาน ประจำปี 2555 
6  คู่มือควบคุมภายใน
      คู่มือควบคุมภายใน เล่ม 3 (ปรับปรุง ก.พ.53)  ดูเอกสาร
7  รายงานทางการเงิน
      งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2552  ดูเอกสาร
      งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552  ดูเอกสาร
      งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2552  ดูเอกสาร
      งบรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2552  ดูเอกสาร
      งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 5 ปี (2548-2552)  ดูเอกสาร
      งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
      งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
      งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
      งบรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553  ดูเอกสาร
8  ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ควรรู้
      พระราชบัญญัติสภาตำบลปี2537  ดูเอกสาร
      พระราชบัญญัติสภาตำบล ฉบับที่ 6 ปี2552  ดูเอกสาร
      พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปี2542  ดูเอกสาร
      ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาปี2548  ดูเอกสาร
      ระเบียบวิธีการงบประมาณ2541  ดูเอกสาร
      ระเบียบข้อบังคับประชุมสภาปี2547  ดูเอกสาร
9  แผ่นพับ/เอกสารความรู้
      พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540  ดูเอกสาร
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน  ดูเอกสาร
      กองทุนสวัสดิการชุมชน  ดูเอกสาร
10  คู่มือบริการประชาชนตามภารกิจหลัก
       คู่มือบริการประชาชนตามภารกิจหลัก  ดูเอกสาร
      แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับบริการคนพิการ  ดูเอกสาร
      กองทุนสวัสดิการชุมชน  ดูเอกสาร
      การดูแลผู้สูงวัย  ดูเอกสาร
      ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชน  ดูเอกสาร
11  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเมียง
      แผนปฏิบัติการประจำปี 2558  ดูเอกสาร
      คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ  ดูเอกสาร
 
หน้า 1 | 
   
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter